Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

platné a účinné pro prodej zboží prostřednictvím e-shopu na internetové adrese

www.cokoladovekralovstvi.cz

 

1. SMLOUVA O KOUPI ZBOŽÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jen „obchodní podmínky“ či „OP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím v rámci smluvního vztahu vzniklého na základě kupní smlouvy. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy.

1.2 Předpokladem uzavření kupní smlouvy je předchozí odeslání objednávky zboží ze strany kupujícího prostřednictvím e-shopu, přičemž kupující odesláním objednávky vyjadřuje výslovný souhlas s uzavřením kupní smlouvy, jakož i se zněním obchodních podmínek.

1.3 Za účelem vytvoření a odeslání objednávky prostřednictvím e-shopu je kupující povinen vložit zboží do elektronického nákupního košíku a následně také vyplnit objednávkový formulář, který obsahuje především následující informace:

a) Identifikační údaje kupujícího.

b) Doručovací adresu pro doručení zboží.

c) Druh a počet kusů objednávaného zboží.

d) Způsob dopravy pro doručení zboží.

e) Způsob úhrady kupní ceny a nákladů na dopravu zboží.

1.4 Před odesláním objednávky je kupující povinen zkontrolovat správnost a pravdivost všech údajů dle článku 1.3 OP. Kupující nese odpovědnost za škodu způsobenou prodávajícímu uvedením nesprávných či nepravdivých údajů.

1.5 Po odeslání objednávky bude na kontaktní e-mail kupujícího doručeno potvrzení prodávajícího o přijetí objednávky. Toto potvrzení je však pouze informativního charakteru, když k závazné akceptaci objednávky a k uzavření kupní smlouvy dochází až okamžikem, kdy bude na kontaktní e-mail kupujícího doručeno potvrzení prodávajícího o vyřízení objednávky. Do doby doručení potvrzení prodávajícího o vyřízení objednávky je kupující oprávněn měnit či upravovat obsah objednávky prostřednictvím požadavku odeslaného na kontaktní e-mail prodávajícího.

1.6 Kupující bere na vědomí, že v důsledku výslovného vyloučení aplikace ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku odesláním objednávky nevzniká kupujícímu právní nárok na uzavření kupní smlouvy a prodávající tak není povinen kupní smlouvu s kupujícím uzavřít, a to především v situaci, pokud kupujícím objednané zboží není skladem. Tím však není dotčeno právo prodávajícího neuzavřít kupní smlouvu také na základě jakýchkoliv jiných skutečností (to znamená i bez udání důvodu). V případě neuzavření kupní smlouvy bude na kontaktní e-mail kupujícího odesláno potvrzení o nepřijetí (stornování) objednávky ze strany prodávajícího.

1.7 V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nebude prodávající schopen splnit, je prodávající oprávněn zaslat na kontaktní e-mail kupujícího nabídku s uvedením možných variant pozměněné objednávky a vyžádá si písemné stanovisko kupujícího k pozměněné objednávce. Pozměněná objednávka se považuje za nový návrh kupní smlouvy ze strany prodávajícího a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena okamžikem doručení potvrzení akceptace pozměněné objednávky ze strany kupujícího na kontaktní e-mail prodávajícího.

1.8 Kupující výslovně souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé smluvním stranám při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy nese každá ze smluvních stran samostatně.

1.9 Práva a povinnosti odchylná od úpravy obchodních podmínek je možné sjednat v přímo v kupní smlouvě. Odchylná ujednání uvedená v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.10 V otázkách blíže neupravených kupní smlouvu či obchodními podmínkami se smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím řídí především příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Je-li smluvní stranou kupní smlouvy spotřebitel, řídí se tento smluvní vztah také zákonem o ochraně spotřebitele.

1.11 Kupní smlouva je archivována prodávajícím v elektronické podobě, není veřejně přístupná a její obsah je kupujícímu dostupný v rámci potvrzení prodávajícího o vyřízení objednávky dle článku 1.5 OP, případně také v uživatelském účtu.

1.12 Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v české jazyce, přičemž kupní smlouvu lze uzavřít také výhradně v českém jazyce.

1.13 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

1.14 Kupní smlouva a obchodní podmínky nahrazují jakákoliv jiná předchozí ujednání mezi prodávajícím a kupujícím, která byla mezi smluvními stranami učiněna v souvislosti s koupí zboží.

 

2. DEFINICE POJMŮ

2.1 „e-shop“ – e-shopem se rozumí webová aplikace dostupná na internetové adrese, jejímž prostřednictvím je kupujícímu umožněn výběr zboží a odeslání objednávky zboží. Prodávající přitom neodpovídá kupujícímu za funkčnost e-shopu a nebude-li tak z technických či jiných důvodů e-shop funkční či dostupný, nevznikají kupujícímu vůči prodávajícímu žádná práva. Tím není dotčeno právo kupujícího provádět změnu či storno objednávky zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy, jelikož tato právní jednání je kupující vždy oprávněn provést také prostřednictvím jiných komunikačních prostředků ve smyslu článků 2.2, 2.3 a 9.5 OP.

2.2 „kontaktní e-mail kupujícího“ – kontaktním e-mailem kupujícího se rozumí e-mailová adresa, kterou kupující uvede při registraci uživatelského účtu nebo v objednávkovém formuláři při objednávce zboží bez předchozí registrace kupujícího.

2.3 „kontaktní e-mail prodávajícího“ – kontaktním e-mailem prodávajícího se rozumí následující e-mailová adresa eshop@cokoladovekralovstvi.cz nebo jiná e-mailová adresa zveřejněná prodávajícím na internetové adrese.

2.4 „kupní smlouva“ - kupní smlouvou se rozumí kupní smlouva ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. občanského zákoníku, jejímž předmětem je úprava práv a povinností smluvních stran při převodu vlastnického práva ke zboží.

2.5 „internetová adresa“ – internetovou adresou se rozumí následující adresa: eshop.cokoladovekralovstvi.cz

2.6 „kupující“ – kupujícím se rozumí fyzická osoba nebo právnická osoba, která má zájem o koupi zboží na základě kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím.

2.7 „občanský zákoník“ – občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2.8 „partnerská provozovna“ – partnerskou provozovnou se rozumí kamenná provozovna provozovaná osobou odlišnou od osoby prodávajícího, přičemž partnerská provozovna slouží výhradně jako výdejní místo pro dopravu zboží dle článku 5.1 písm. a) OP a na tomto místě tak není možné uplatňovat práva související s kupní smlouvou vůči prodávajícímu. 

2.9 „prodávající“ – prodávajícím se rozumí podnikající právnická osoba: Chocolaterie Chapeau s. r. o., IČO: 293 00 495, se sídlem: Ublo 115, 763 12 Vizovice, tel. +420 601 123 003.

2.10 „provozovna“ – provozovnou se rozumí kamenná provozovna prodávajícího na adrese Palackého Nám. 373, 763 12 Vizovice, přičemž otevírací doba provozovny je závislá na sezónním období a je tak dostupná vždy na vyžádání.

2.11 „spotřebitel“ – spotřebitelem se rozumí kupující, který je fyzickou osobou, která uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím mimo rámec své vlastní obchodní, výrobní nebo obdobné (podnikatelské) činnosti, mimo výkon svého povolání nebo nikoliv jménem a na účet jiné podnikající osoby. Ostatní kupující, kteří nejsou spotřebitelem, vystupují ve vztahu k prodávajícímu v postavení podnikatele.

2.12 „zákon o ochraně spotřebitele“ – zákonem o ochraně spotřebitele se rozumí zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

2.13 „zboží“ – zbožím se rozumí veškeré produkty, které prodávající nabízí kupujícímu ke koupi prostřednictvím e-shopu.

2.14 „zboží podléhající zkáze“ – zbožím podléhajícím zkáze se rozumí veškeré zboží, které obsahuje čokoládu. Důvodem této zvláštní povahy takového zboží je především skutečnost, že zboží vyrobené z čokolády je vždy nezbytné přepravovat a skladovat za zpřísněných podmínek, a to při teplotě nejvýše do 22°C a při relativní vlhkosti vzduchu do 60 %, jelikož při překročení této teploty či vlhkosti dochází k vysrážení tuku obsaženého v čokoládě a tím nutně také ke snížení kvality zboží. Současně je zboží podléhající zkáze vždy nezbytné přepravovat také za zvýšené opatrnosti s ohledem na křehkost takového zboží. Závazné důsledky této zvláštní povahy zboží podléhajícího zkáze jsou zohledněny především v rámci článku 5.3 a 6.3 OP.

 

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET

3.1 Kupující je oprávněn provést objednávku zboží z e-shopu prostřednictvím svého uživatelského účtu nebo bez předchozí registrace kupujícího.

3.2 Uživatelský účet je zřízen na základě předchozí registrace kupujícího na internetové adrese.

3.3 Prostřednictvím uživatelského účtu je kupujícímu umožněno provádět odesílání a správu objednávek zboží, jakož i zjišťovat informace o předchozích objednávkách zboží.

3.4 Při zřízení uživatelského účtu je kupující povinen uvádět výhradně správné a pravdivé údaje, přičemž kupující je současně povinen případně vždy aktualizovat uvedené údaje před každou objednávkou zboží, pokud v předchozí době došlo k jejich změně. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu jsou považovány prodávajícím za správné a pravdivé a kupující tak odpovídá prodávajícímu v plném rozsahu za škodu způsobenou uvedením nesprávných či nepravdivých údajů.

3.5 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, které si zvolí sám kupující při registraci uživatelského účtu. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně údajů nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a tyto údaje nesmí sdělovat třetí osobě. Prodávající tak nenese žádnou odpovědnost za škodu způsobenou kupujícímu v důsledku porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

3.6 Prodávající neodpovídá kupujícímu za funkčnost uživatelského účtu a nebude-li tak z technických či jiných důvodů uživatelský účet funkční či dostupný, nevznikají kupujícímu vůči prodávajícímu žádná související práva. Tím není dotčeno právo kupujícího provádět změnu či storno objednávky zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy, jelikož tato právní jednání je kupující vždy oprávněn provést také prostřednictvím jiných komunikačních prostředků ve smyslu článku 2.2, 2.3 a 9.5 OP.

3.7 Prodávající je oprávněn provést zrušení uživatelského účtu kupujícího, a to zejména v případě, pokud kupující svůj uživatelský účet déle než jeden rok nevyužívá nebo v případě, pokud kupující poruší své povinnosti pro něj vyplývající z kupní smlouvy nebo obchodních podmínek, a to zejména v důsledku porušení povinnosti uvádět výhradně správné a pravdivé údaje.

 

4. KUPNÍ CENA, NÁKLADY NA DOPRAVU A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Kupující se na základě kupní smlouvy zavazuje prodávajícímu uhradit za dodání zboží kupní cenu ve výši uvedené na e-shopu ve vztahu k jednotlivému druhu zboží, a dále také náklady na dopravu spojené s dopravou zboží kupujícímu.

4.2 Kupní cena je konečnou výší kupní ceny, která obsahuje daň z přidané hodnoty, jakož i všechny další poplatky související s koupí zboží, a to výjimkou nákladů na dopravu zboží ve smyslu článku 4.3 OP. Tím však není dotčena možnost sjednání odlišné výše kupní ceny na základě předchozí individuální dohody mezi prodávajícím a kupujícím.

4.3 Výše nákladů na dopravu zboží se odvíjí od kupujícím zvoleného způsobu dopravy zboží aktuálně dostupného na e-shopu, přičemž náklady na dopravu jsou stanoveny pevnou částkou a jejich součástí jsou již zahrnuty náklady na balné a další náklady související s dopravou zboží. Prodávající je přitom oprávněn na e-shopu zveřejnit hodnotu výše kupní ceny celkové objednávky zboží, od které je kupujícímu poskytována doprava zboží zdarma.

4.4. Kupní cenu a náklady na dopravu může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) V hotovosti v místě provozovny či partnerské provozovny, ve které je dle informací uvedených na e-shopu možno platit v hotovosti až při převzetí zboží, nebo na dobírku.

b) Bezhotovostně prostřednictvím bankovního převodu ve prospěch bankovního účtu prodávajícího č. 10202001/2010, vedeného u Fio Banka a. s. V takovém případě je kupující povinen uvést jako variabilní symbol platby číslo objednávky uvedené v potvrzení prodávajícího o vyřízení objednávky ve smyslu článku 1.5 OP.

c) Bezhotovostně prostřednictvím platební systému aktuálně dostupného na e-shopu.

4.5 V případě volby bezhotovostního způsobu platby ve smyslu článku 4.4 písm. b) a c) OP je prodávající oprávněn odeslat zboží kupujícímu až v okamžiku provedení řádné úhrady plné výše kupní ceny a nákladů na dopravu zboží, a to aniž by se prodávající dostal do prodlení se splněním svých povinností. Za okamžik provedení řádné úhrady se považuje okamžik připsání plné výše peněžních prostředků ve prospěch bankovního účtu prodávajícího či úspěšná realizace platby prostřednictvím platebního systému. Nebudou-li kupní cena a náklady na dopravu v plné výši uhrazeny nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů ode dne odeslání objednávky, považuje se objednávka za zrušenou ze strany kupujícího a prodávající je povinen vrátit kupujícímu plnou výši do té doby uhrazených peněžních prostředků ve prospěch bankovního účtu kupujícího.

4.6 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až zaplacením plné výše kupní ceny a nákladů na dopravu zboží.

4.7 Po provedení úhrady plné výše kupní ceny a nákladů na dopravu vystaví prodávající kupujícímu příslušný daňový doklad (fakturu). Daňový doklad (fakturu) prodávající zašle kupujícímu v listinné formě společně se zbožím nebo v elektronické formě zaslané na kontaktní e-mail kupujícího, s čímž kupující odesláním objednávky vyjadřuje výslovný souhlas.

 

5. DOPRAVA ZBOŽÍ

5.1 Prodávající zajišťuje doručení zboží kupujícímu prostřednictvím:

a) Osobního odběru zboží kupujícím v provozovně prodávajícího či partnerské provozovně.

b) Dopravy zboží zajišťované přímo prodávajícím.

c) Dopravy zboží zajišťované ze strany třetí osoby.

5.2 V případě osobního odběru zboží ve smyslu článku 5.1 písm. a) OP bude kupující vyrozuměn o možnosti vyzvednutí zboží prostřednictvím potvrzení prodávajícího o možnosti vyzvednutí zboží odeslaného na kontaktní e-mail kupujícího.

5.3 Kupující odesláním objednávky potvrzuje skutečnost, že byl ze strany prodávajícího výslovně upozorněn, prostřednictvím informačního sdělení uvedeného u volby způsobu dopravy na e-shopu, na to, že kvalita zboží podléhajícího zkáze může být negativně ovlivněna průběhem dopravy zboží (to znamená riziko vysrážení tuku či jiná deformace zboží). V důsledku této skutečnosti tak prodávající garantuje 100% stav zboží pouze v případě volby dopravy ve smyslu článku 5.1 písm. a) a b) OP a v případě volby dopravy ve smyslu článku 5.1 písm. c) OP tak na sebe kupující přebírá odpovědnost za případné riziko doručení zboží podléhajícího zkáze ve snížené kvalitě, přičemž tuto sníženou kvalitu zboží podléhajícího zkáze (to znamená vysrážení tuku či jinou deformaci zboží) tak kupující není oprávněn namítat vůči prodávajícímu jako vadu plnění. V důsledku snížené kvality zboží podléhajícího zkáze však nedochází ke vzniku zdraví škodlivých látek a toto zboží je tak možné bezpečně konzumovat bez rizika negativních zdravotních následků.

5.4 Předpokládaný termín doručení zboží je uveden na e-shopu ve vztahu k jednotlivým druhům zboží. Pakliže objednávka obsahuje zboží s různou délkou předpokládaného termínu doručení, platí pro doručení celé objednávky nejdelší z uvedených předpokládaných termínů doručení. Pakliže nebude možné vyřídit objednávku v předpokládaném termínu doručení, bude kupující kontaktován ze strany prodávajícího za účelem dohodnutí dalšího postupu.

5.5 Bezprostředně při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Na pozdější reklamace nebude brát zřetel.

5.6 V případě, že z důvodů na straně kupujícího bude nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s opakovaným doručováním zboží (respektive náklady spojené s jiným způsobem doručení zboží).

 

6. SKONČENÍ SMLOUVY, SANKČNÍ USTANOVENÍ

6.1 Kupní smlouvu je možné skončit mimo účinků jejího splnění také dohodou smluvních stran či odstoupením od kupní smlouvy v případech stanovených v obchodních podmínkách.

6.2 Kupující, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží kupujícím, přičemž v případě, pokud je předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář, který je kupujícímu dostupný na internetové adrese.

6.3 Kupující, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že nemá právo odstoupit od kupní smlouvy ve smyslu článku 6.2 OP ve vztahu ke kupní smlouvě v rozsahu, jehož předmětem je koupě zboží podléhajícího zkáze, a to v souladu s ustanovením § 1837 písm. e) občanského zákoníku. Nemožnost odstoupení od kupní smlouvy v uvedeném rozsahu je odůvodněna tím, že 100% kvalita zboží podléhajícího zkáze je zcela negativně ovlivněna (znehodnocena) již krátkodobým skladováním v rozporu s článkem 2.12 OP či dopravou ve smyslu článku 5.3 OP.

6.4 Kupující, který není spotřebitelem, má právo odstoupit od kupní smlouvy v případech a způsobem stanovených občanským zákoníkem.

6.5 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle článku 6.2 OP se kupní smlouva ruší od počátku. Zboží musí být prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu poštovní cestou.

6.6 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle článku 6.2 OP vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, bude-li to možné, jinak způsobem určeným na základě předchozí dohody s kupujícím. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo mu prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Nárok na úhradu škody vzniklé na vráceném zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.7 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1 Práva a povinnosti kupujícího týkající se případného vadného plnění (zboží) v souvislosti s kupní smlouvou se řídí především ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku.

7.2 Práva z vadného plnění je kupující povinen uplatňovat ve vztahu k prodávajícímu písemně prostřednictvím kontaktní e-mailové adresy prodávajícího nebo osobně v místě provozovny (dále též jen „reklamace“), a to bezodkladně po zjištění výskytu vady zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy byla reklamace prodávajícímu prokazatelně doručena. V reklamaci je přitom kupující povinen podrobně vylíčit, v čem spatřuje vadu zboží a jak k jejímu vzniku došlo.

7.3 V případě kladného posouzení oprávněnosti reklamace je prodávající povinen zjednat nápravu vadného stavu, umožňují-li to okolnosti daného případu.

7.4 Kupující výslovně bere na vědomí a souhlasí s tím, že za vadné plnění se nepovažuje dodání zboží podléhajícího zkáze ve snížené kvalitě ve smyslu článku 2.12 OP ve spojení s článkem 5.3 OP. V případě volby dopravy ve smyslu článku 5.3 OP tedy taková skutečnost (to znamená vysrážení tuku) nemůže být kupujícím účinně namítána jako vada zboží podléhajícího zkáze, a to vzhledem k předchozí informovanosti kupujícího o této skutečnosti.

7.5 Další práva a povinnosti smluvních stran související s odpovědností prodávajícího za vady zboží mohou být upravena v reklamačním řádu prodávajícího.

 

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále též jen „GDPR“) a souvisejícími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů (to znamená zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů).

8.2 Správcem osobních údajů je prodávající, který zpracovává osobní údaje za níže uvedených podmínek.

8.3 Správce zpracovává pro níže uvedené účely následující osobní a identifikační údaje kupujícího:

a) jméno a příjmení (případně obchodní firma);

b) adresa bydliště / místo podnikání (sídlo);

c) rodné / identifikační číslo osoby;

d) daňové identifikační číslo osoby;

e) adresa elektronické pošty;

f) telefonní čísla;

g) údaje o kontaktních osobách.

(výše uvedené údaje společně dále též jen „osobní údaje“)

8.4 Na základě smluvního vztahu se správcem je osobní údaje kupujícího oprávněn dále zpracovávat také poskytovatel e-shopového systému Shoptet, a. s., IČO: 289 35 675, se sídlem Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6, případně také další osoby podílející se na dopravě zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy (dále též jen „zpracovatel“).

8.5 Správce zpracovává výše uvedené osobní údaje kupujícího pro níže uvedené účely:

a) Plnění kupní smlouvy, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

b) Plnění právních povinností správce stanovených obecně závaznými právními předpisy, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

c) Určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků správce, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

d) Zasílání obchodních sdělení, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodu existence oprávněného zájmu správce spočívajícího v přímém marketingu.

8.6 Osobní údaje jsou správcem zpracovávány po dobu nezbytnou vzhledem k účelu jejich zpracování následovně:

a) K účelu podle článku 8.5 písm. a) OP do doby zániku závazku z kupní smlouvy. Tím není dotčena možnost správce tyto osobní údaje následovně dále zpracovávat (v nezbytném rozsahu) k účelům podle článků 8.5 písm. b), c) a d) OP.

b) K účelu podle článku 8.5 písm. b) OP po dobu trvání příslušné právní povinnosti správce.

c) V případě zahájení a trvání soudního, správního nebo jiného řízení, ve kterém jsou řešena práva či povinnosti správce ve vztahu ke kupujícímu, neskončí doba zpracování osobních údajů k účelu podle článku 8.5 písm. c) OP před skončením takového řízení.

d) K účelu zasílání obchodních sdělení podle článku 8.5 písm. d) OP do doby, než kupující vyjádří svůj nesouhlas s takovým zpracováním.

8.7 Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.8 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a bere na vědomí, že je povinen uvádět své osobní údaje správně a pravdivě, a dále že je povinen bez zbytečného odkladu informovat správce o změně svých osobních údajů.

8.9 Kupující má vůči správci právo:

a) Požadovat přístup ke svým osobním údajům (za podmínek uvedených v čl. 15 GDPR).

b) Na opravu nebo výmaz svých osobních údajů (za podmínek uvedených v čl. 16 a 17 GDPR).

c) Na omezení zpracování osobních údajů (za podmínek uvedených v čl. 18 GDPR).

d) Na přenositelnost osobních údajů (za podmínek uvedených v čl. 20 GDPR).

e) Vznést námitku proti zpracování osobních údajů (za podmínek uvedených v čl. 21 GDPR).

Výše uvedená práva může kupující uplatnit zasláním žádosti správci prostřednictvím kontaktní e-mailové adresy prodávajícího.

8.10 Kupující má v případě pochybnosti o dodržování povinností souvisejících se zpracování osobních údajů právo se obrátit na správce s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost kupujícího shledána oprávněnou, správce neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčeno právo kupujícího podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky.

 

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1 V otázkách blíže neupravených v obchodních podmínkách se smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím řídí právním řádem České republiky. Pokud právní vztah založený na základě kupní smlouvy obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že rozhodným právem je právní řád České republiky.

9.2 Místně příslušným soudem pro řešení případných sporů z kupní smlouvy je soud určený dle sídla prodávajícího.

9.3 Mimosoudní vyřizování stížností kupujícího zajišťuje prodávající prostřednictvím kontaktního e-mailu prodávajícího a informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na kontaktní e-mailovou adresu kupujícího. Subjektem příslušným pro mimosoudní řešení sporů s kupujícím, který vystupuje ve vztahu k prodávajícímu v postavení spotřebitele, je Česká obchodní inspekce, IČO: 000 20 869, se sídlem: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.coi.cz.

9.4 Prodávající provedením registrace uživatelského účtu, jakož i odesláním objednávky prostřednictvím e-shopu, výslovně uděluje prodávajícímu souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu jejich zpracování uvedeném v obchodních podmínkách v článku 8 – Ochrana osobních údajů a současně souhlasí také se zasíláním obchodních sdělení na kontaktní e-mailovou adresu kupujícího.

9.5 Prodávající i kupující výslovně souhlasí s tím, že veškerá písemná komunikace v souvislosti s kupní smlouvou bude mezi smluvními stranami závazně realizovaná prostřednictvím kontaktního e-mailu prodávajícího a kontaktního e-mailu kupujícího, přičemž písemnost se v takovém případě považuje za řádně doručenou dnem, kdy byla e-mailová zpráva odeslána. V případě pokud se změní kontaktní e-mailová adresa kteréhokoliv ze smluvních stran, je tato smluvní strana povinna bezodkladně oznámit změnu kontaktní e-mailové adresy druhé smluvní straně. Do doby prokazatelného oznámení o změně kontaktní e-mailové adresy je smluvní strana povinna užívat pro doručování současně také původní kontaktní e-mailovou adresu. Účinky řádného doručení prostřednictvím listinného podání odeslaného na adresu sídla prodávajícího tím nejsou dotčeny.

9.6 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je objednávku na e-shopu možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

9.7 Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9.8 Stane-li se kterékoliv z ustanovení obchodních podmínek neplatným či neúčinným, není tím dotčena platnost či účinnost ostatních ustanovení obchodních podmínek, pokud to jejich povaha umožňuje.

9.9 Znění obchodních podmínek je prodávající oprávněn jednostranně měnit či doplňovat. Tím však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

9.10 Tyto obchodní podmínky, které jsou veřejnosti dostupné na internetové adrese, nabývají platnosti a účinnosti dne 1. února 2021.

Používáme ověření věku Adulto